Käyttöehdot

Yleiset säännöt ja ehdot

Nämä Thuiswinkel.orgin yleiset säännöt ja ehdot laadittiin yhdessä Consumer's Associationin kanssa sosiaalisen ja taloudellisen valtuuston Self Regulation Coordination Groupin (CZ) puitteissa, ja ne astuvat voimaan 1. kesäkuuta 2014.

Hakemisto:

Artikkeli 1 – Määritelmät
Artikkeli 2 – Kauppiaan henkilöllisyys
Artikkeli 3 – Soveltuvuus
Artikkeli 4 – Tarjous
Artikkeli 5 – Sopimus
Artikkeli 6 – Sopimuksen peruuttamisoikeus
Artikkeli 7 – Asiakkaan velvoitteet peruuttamisen tapauksessa
Artikkeli 8 – Peruuttamisoikeuttaan harjoittavat asiakkaat ja siihen liittyvät kulut
Artikkeli 9 – Kauppiaan velvoitteet peruuttamistapauksessa
Artikkeli 10 – Peruuttamisoikeuden estäminen
Artikkeli 11 – Hinta
Artikkeli 12 – Sopimuksen mukaan toimiminen ja ylimääräinen takuu
Artikkeli 13 – Toimitus ja implementaatio
Artikkeli 14 – Pidennetyn keston tapahtumat: kesto, keskeyttäminen ja pidentäminen
Artikkeli 15 – Maksaminen
Artikkeli 16 – Valitustoimenpiteet
Artikkeli 17 – Kiistat
Artikkeli 18 – Lisä- tai eri ehdot
Artikkeli 19 – Thuiswinkel.orgin yleisten ehtojen muutokset

Artikkeli 1 – Määritelmät

Seuraavia määritelmiä käytetään näissä säännöissä ja ehdoissa:

 1. Lisäsopimus: sopimus, jossa kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluita etäsopimuksen kautta, ja kauppias tai kolmas osapuoli toimittaa nämä tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut kolmannen osapuolen ja kauppiaan välisen sopimuksen mukaisesti;
 2. Peruutusaika: aika, jonka aikana kuluttaja voi harjoittaa peruuttamisoikeuttaan;
 3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, jonka toimet eivät liity kaupan, ammatin tai liiketoiminnan tavoitteisiin;
 4. Päivä: kalenteripäivä;
 5. Digitaalinen sisältö: tietoja, jotka tuotetaan ja toimitetaan digitaalisessa muodossa;
 6. Pidennetyn keston tapahtuma: etäsopimus, joka liittyy tuote- tai palvelusarjoihin ja jossa toimitus- ja/tai ostovelvoite on levitetty pidemmälle aikavälille;
 7. Kestävä media: kaikki keinot – mukaan lukien sähköpostiviestit – jotka antavat kuluttajan tai kauppiaan säilyttää hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka varmistaa niiden käytettävyyden tulevaisuudessa tai niiden tarkastelun sellaisen aikajakson ajan, jonka niitä tulee säilyttää tietojen alkuperäisen tarkoituksen vuoksi, ja joka helpottaa pitämään tallennetut tiedot muuttumattomina;
 8. Peruutusoikeus: kuluttajan oikeus peruuttaa etäsopimus peruutusajan puitteissa;
 9. Kauppias: luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, joka on Thuiswinkel.orgin jäsen ja joka tarjoaa tuotteita (pääsyn niihin), digitaalista sisältöä ja/tai palveluita kuluttajille etänä;
 10. Etäsopimus: kauppiaan ja kuluttajan välille tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palveluiden myyntiin tarkoitettujen säännösten mukaisesti solmittu sopimus, jossa täysi tai osittainen käyttö tapahtuu yhdellä tai useammalla etäyhteystekniikalla sopimuksen solmimiseen asti;
 11. Mallilomake sopimuksen peruuttamiseen: eurooppalainen mallilomake sopimuksen peruuttamiseen, joka on sisällytetty näiden sääntöjen ja ehtojen liitteeseen I. Kauppiaalla ei ole velvoitetta antaa liitettä I, jos kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilaustaan;
 12. Etäviestinnän tekniikka: keinoja, joita voidaan käyttää viestintään koskien kauppiaan tekemää tarjousta ja sopimuksen päättämistä ilman, että kuluttajan ja kauppiaan tarvitsee olla samassa paikassa samaan aikaan.

Artikkeli 2 – Kauppiaan henkilöllisyys

Kauppiaan nimi: Frank B.V.
Rekisteröity osoite: Frank B.V. Winschoterdiep 50, 9723 AB Groningen, Alankomaat
Puhelinnumero ja ajat, jolloin kauppiaaseen voidaan ottaa yhteyttä puhelimitse: +44 0330 808 0283
Sähköpostiosoite: info@frank.nl
Kaupparekisterinumero: NL 02083727
ALV-tunnistenumero: NL8226.13.992.B01

Jos kauppiaan toimiala vaatii asianmukaisen lisensoinnin: valvovan viranomaisen tiedot.

Jos kauppias harjoittaa säänneltyä ammattia:

 • ammattiliitto tai organisaatio, johon hän kuuluu
 • ammattinimike ja kaupunki EU:ssa tai ETA:ssa, jossa tämä myönnettiin
 • viittaus ammattisääntöihin, joita sovelletaan Alankomaissa, ja ohjeet, kuinka näihin ammattisääntöihin pääsee käsiksi

Artikkeli 3 – Soveltuvuus

 1. Nämä yleiset säännöt ja ehdot pätevät jokaiseen kauppiaan tekemään tarjoukseen ja jokaiseen etäyhteydenottoon, joka on käyty kauppiaan ja kuluttajan välillä.
 2. Näiden yleisten sääntöjen ja ehtojen teksti annetaan kuluttajan nähtäväksi ennen etäsopimuksen päättymistä. Jos tämä ei ole kohtuullisin keinoin mahdollista, kauppias ilmoittaa ennen etäsopimuksen solmimista, miten yleiset säännöt ja ehdot ovat tarkasteltavissa kauppiaan toimitiloissa ja että ne lähetetään veloituksetta kuluttajalle niin pian kuin mahdollista kuluttajan pyynnöstä.
 3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, edellisestä kappaleesta poiketen ja ennen kuin sopimus tehdään, kuluttajalle annetaan näiden yleisten sääntöjen ja ehtojen teksti sähköisesti siten, että kuluttaja pystyy helposti tallentamaan ne kestävälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuullisin keinoin mahdollista, kauppias ilmoittaa ennen etäsopimuksen tekemistä, missä yleiset säännöt ja ehdot ovat tarkasteltavissa sähköisesti ja että kuluttajan pyynnöstä ne lähetetään hänelle veloituksetta, joko sähköisesti tai muulla tavoin.
 4. Tapauksissa, joissa tietyt tuotteeseen tai palveluun liittyvät säännöt ja ehdot pätevät näiden yleisten sääntöjen ja ehtojen lisäksi, toista ja kolmatta kappaletta sovelletaan vastaavasti, ja kuluttaja voi aina vedota sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle kaikkein suotuisin, jos yleisissä säännöissä ja ehdoissa on epäyhdenmukaisuuksia.

Artikkeli 4 – Tarjous

 1. Jos tarjoukseen sovelletaan aikarajaa tai se tehdään tietyin ehdoin, tämä mainitaan erikseen tarjouksessa.
 2. Tarjous sisältää kokonaisvaltaisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on tarpeeksi yksityiskohtainen, että kuluttaja saa oikeanlaisen käsityksen tarjouksesta. Jos kauppias käyttää kuvia, nämä kuvaavat todenmukaisesti tarjottuja tuotteita ja/tai palveluita. Tarjouksessa olevat selkeät virheet eivät sido kauppiasta.
 3. Jokainen tarjous sisältää tietoja, jotka selventävät asiakkaalle, mitä oikeuksia ja velvoitteita tarjouksen hyväksymiseen liittyy.

Artikkeli 5 – Sopimus

 1. Sopimus solmitaan kappaleessa 4 sovittujen asioiden puitteissa, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja sovitut edellytykset on siten täytetty.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, kauppias vahvistaa tarjouksen sähköisen hyväksynnän välittömästi. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen, kunhan kauppias ei ole vahvistanut tätä hyväksyntää.
 3. Jos sopimus on solmittu sähköisesti, kauppias suorittaa sopivat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen sähköisen tiedonsiirron ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja pystyy maksamaan sähköisesti, kauppias suorittaa sopivat turvatoimet.
 4. Kauppias voi saada tietoja – lakisääteisten käytäntöjen puitteissa – kuluttajan kyvystä täyttää maksuvelvoitteensa sekä tietoja ja osatekijöitä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen solmimisen kannalta. Jos tämä tutkimus antaa kauppiaalle vakaan perustan hylätä sopimuksen solmiminen, hänellä on oikeus, sitä tukevilla syillä, hylätä tilaus tai hakemus tai sitoa sen toimeenpano erityisehtoihin.
 5. Kauppias lähettää kuluttajalle viimeistään tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön toimituksen yhteydessä seuraavat tiedot kirjallisena tai sellaisessa muodossa, että kuluttaja voi tallentaa ne käytettävissä olevaan kestävään tietovälineeseen:
 • kauppiaan yrityksen toimiston, johon kuluttaja voi jättää valituksia, sijainti;
 • ehdot, joiden alaisena kuluttaja voi harjoittaa peruuttamisoikeuttaan sekä tapa tehdä se, tai selkeä lausunto liittyen peruutusoikeuden estämiseen;
 • tiedot takuista ja olemassa olevasta asiakaspalvelusta;
 • hinta, mukaan lukien tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön verot; toimituksen kulut, siltä osin kuin se on sovellettavissa, maksutapaan liittyvät kulut sekä etäsopimuksen toimitukseen tai toimeenpanoon liittyvät kulut;
 • vaatimukset sopimuksen purkamiseksi, jos sopimuksen kesto ylittää yhden vuoden tai sen kestoa ei ole määritelty;
 • jos kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus, mallilomake peruuttamiseen.

6.Pidennetyn keston sopimuksen tapauksessa edellisen kappaleen ehtoa sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

Artikkeli 6 – Peruutusoikeus

Tuotteiden toimituksen yhteydessä

 1. Tuotteita ostaessaan kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman syytä vähintään 14 päivän sisällä. Kauppias voi kysyä kuluttajalta purun syytä, mutta asiakkaalla ei ole velvollisuutta kertoa syytä tai syitä.
 2. Kappaleessa 3 sovittu aikaraja alkaa päivä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole kuljettava osapuoli, on vastaanottanut tuotteen, tai:
 • jos asiakas on tilannut useita tuotteita: päivänä, jolloin kuluttaja tai kuluttajan nimeämä

kolmas osapuoli vastaanottaa viimeisen tuotteen. Kauppias voi kieltäytyä yksittäisestä usean eri toimituspäivillä varustetun tuotteen tilauksesta, jos hän on selkeästi ilmoittanut tästä kuluttajalle ennen tilausta.

 • jos tuotteen toimittamiseen liittyy useita toimituksia tai osia: päivänä, kun kuluttaja tai kuluttajan nimeämä kolmas osapuoli vastaanottaa viimeisen toimituksen tai viimeisen osan;
 • tavallista tuotteiden toimitusta tiettynä ajankohtana koskevat sopimukset: päivänä, kun kuluttaja tai kuluttajan nimeämä kolmas osapuoli vastaanottaa viimeisen tuotteen.

Sellaisten palveluiden ja digitaalisen sisällön toimituksen yhteydessä, joita ei toimiteta fyysisessä muodossa:
3.Kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman syytä, kun hänelle toimitetaan digitaalista sisältöä, jota ei toimiteta fyysisessä muodossa, vähintään 14 päivän sisällä. Kauppias voi kysyä kuluttajalta purun syytä, mutta asiakkaalla ei ole velvollisuutta kertoa syytä tai syitä.
4.Kappaleessa 3 sovittu aikaraja alkaa päivä sen jälkeen, kun sopimus on solmittu.

Pidennetty peruutusaika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei toimiteta fyysisessä muodossa, jos kuluttajalle ei ole kerrottu peruutusoikeudesta:
5.Jos kauppias ei ole antanut kuluttajalle lainsäädännöllisiä pakollisia tietoja peruutusoikeudesta tai jos mallilomaketta ei ole annettu, peruutusoikeus päättyy kaksitoista kuukautta alkuperäisesti sovitun peruutusajan jälkeen perustuen tämän artikkelin edellisiin kappaleisiin.
6.Jos kauppias antoi kuluttajalle edellisessä kappaleessa mainitut tiedot kahdentoista kuukauden sisällä alkuperäisen peruutusoikeuden aikarajan alkamispäivästä, peruutusoikeus päättyy 14 päivää sen päivän jälkeen, kun kuluttaja on saanut tiedot.

Artikkeli 7 – Kuluttajan velvoitteet peruutusajan aikana

 1. Peruutusajan aikana kuluttajan tulee käsitellä tuotetta ja sen pakkausta varoen. Hänen tulee purkaa tuote pakkauksesta tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeellista tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja tehokkuuden arvioimiseksi. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa sitä, että kuluttaja voi käsitellä ja tarkastella tuotetta vain siten kuin hän saisi käsitellä ja tarkastella sitä liikkeessä.
 2. Kuluttaja on vastuussa tuotteen arvon alentumisesta vain silloin, kun se johtuu hänen tuotteen käsittelystä, joka on muunlaista kuin mainittu kappaleessa 1.
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon alentumisesta, jos kauppias ei ole antanut hänelle kaikkia lainsäädännöllisesti pakollisia tietoja peruutusoikeuteen liittyen ennen sopimuksen solmimista.

Artikkeli 8 – Peruutusoikeuttaan harjoittavat kuluttajat ja liittyvät kulut

 1. Kuluttajan, joka haluaa harjoittaa peruutusoikeuttaan, tulee ilmoittaa tästä kauppiaalle peruutusajan sisällä joko peruutusoikeuden mallilomakkeen avulla tai muulla tähän verrattavissa olevalla tavalla.
 2. Mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään 14 päivän sisällä ilmoituspäivästä, kuten mainitaan kappaleessa 1, kuluttajan tulee palauttaa tuote tai luovuttaa se kauppiaalle (tai kauppiaan edustajalle). Tämä ei ole tarpeellista, jos kauppias on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja on joka tapauksessa noudattanut tuotteiden palauttamisen aikarajaa, jos hän lähettää tuotteen takaisin ennen kuin peruutuksen aikaraja on päättynyt.
 3. Kuluttaja palauttaa tuotteen kaikkine lisävarusteineen ja mikäli kohtuullisin keinoin mahdollista, alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa, kauppiaan kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 4. Peruutusoikeuden oikein ja ajoissa harjoittamisen riski ja taakka on kuluttajan vastuulla.
 5. Kuluttaja kattaa tuotteen palautumisesta aiheutuvat suorat kulut. Jos kauppias ei ole ilmoittanut, että nämä kulut ovat kuluttajan katettavat tai jos kauppias ilmaisee halunsa maksaa nämä kulut itse, kuluttaja ei ole vastuussa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kuluista.
 6. Jos kuluttaja harjoittaa peruutusoikeuttaan, kun häneltä on ensin erikseen pyydetty tarjotun palvelun tai myyntiin valmistelemattoman kaasun, veden tai sähkön toimittamisen täytäntöönpanoa rajoitetussa tai tietyssä määrin peruutuksen aikarajan sisällä, kuluttaja on kauppiaalle velkaa rahasumman, joka vastaa sitä osaa sopimuksesta, jonka kauppias on täyttänyt peruutuksen hetkellä, verrattuna koko sopimuksen täyttämiseen.
 7. Kuluttajan ei tule kattaa kuluja palveluiden tai myyntiin valmistelemattoman veden, kaasun tai sähkön täytäntöönpanosta – kun kyseessä on rajallinen määrä – tai keskuslämmityksen toimituksesta, jos:
 • kauppias ei antanut kuluttajalle lainsäädännöllisiä pakollisia tietoja peruutusoikeudesta, peruutuksesta koituvista maksettavista kustannuksista tai peruutusoikeuden mallilomakketta, tai:
 • kuluttaja ei pyytänyt erikseen palvelun tai kaasun, veden, sähkön tai keskuslämmityksen täytäntöönpanon aloittamista peruutuksen aikarajan sisällä.

8.Kuluttaja ei ole vastuussa sellaisen digitaalisen sisällön kuluista kokonaisuudessaan tai osittain, jota ei toimiteta fyysisessä muodossa, jos:

 • hän ei ennen toimitusta hyväksynyt erikseen sopimuksen täytäntöönpanon aloittamista ennen peruutusajan päättymistä;
 • hän ei tiennyt menettävänsä peruutusoikeuttaan tämän luvan annettuaan; tai
 • kauppias ei hyväksynyt tätä kuluttajan tekemää lausuntoa.

9.Jos kuluttaja harjoittaa peruutusoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset puretaan laillisesti.

Artikkeli 9 – Kauppiaan velvoitteet peruutustapauksissa

 1. Jos kauppias tekee kuluttajalle mahdolliseksi ilmoittaa peruutuksesta sähköisesti, hän lähettää tällaisen ilmoituksen saadessaan välittömästi vastaanottovahvistuksen.
 2. Kauppias hyvittää kuluttajalle välittömästi kaikki maksut, mukaan lukien toimituskulut, jotka kauppias veloitti palautetusta tuotteesta, kuitenkin viimeistään 14 päivää sen päivän jälkeen, kun kuluttaja ilmoitti peruutuksesta. Muissa tapauksissa kuin niissä, joissa kauppias on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse, hän voi lykätä hyvityksiä, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kunnes kuluttaja todistaa palauttaneensa tuotteen, riippuen siitä, kumpi tapahtuu ensin.
 3. Kauppias käyttää kaikissa hyvityksissä samaa maksutapaa kuin mitä kuluttaja alun perin on käyttänyt, ellei kuluttaja suostu toiseen tapaan. Hyvitykset eivät maksa kuluttajalle mitään.
 4. Jos kuluttaja valitsi kalliin toimitustavan edullisimman oletustoimitustavan sijaan, kauppiaan ei tarvitse palauttaa ylimääräisiä kalliimman tavan kuluja.

Artikkeli 10 – Peruutusoikeuden estäminen

Kauppias voi estää peruutusoikeuden seuraaville tuotteille tai palveluille, mutta vain, jos kauppias on ilmoittanut tästä selkeästi tehdessään tarjouksen tai vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen solmimista:

 1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinnat vaihtelevat finanssialan markkinoiden perusteella siten, että kauppias ei pysty vaikuttamaan siihen, ja mikä voi tapahtua peruutuksen aikarajan sisällä;
 2. Julkisen huutokaupan aikana solmitut sopimukset. Julkisen huutokaupan määritelmä on myyntitapa, jossa kauppias tarjoaa tuotteitaan, digitaalista sisältöään ja/tai palveluitaan huutokaupassa huutokaupan pitäjän ohjeistuksen mukaisesti, jolloin ostajan velvoitteena on ostaa tuotteet, digitaalinen sisältö ja/tai palvelut;
 3. Palvelusopimukset, kun palvelu on toimitettu kokonaisuudessaan, mutta vain, jos:
 • toimeenpano alkoi kuluttajan erillisellä etukäteishyväksynnällä; ja
 • kuluttaja hyväksyi menettävänsä peruutusoikeutensa heti, kun kauppias on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan;

4.Pakettimatkat, pakettilomat ja pakettikiertomatkat, kuten artikkelissa 7:500 BW mainitaan, ja sopimukset koskien matkustajan kuljetuksia;
5.Palvelusopimukset, jotka tarjoavat pääsyn akkommodaatioon, jos sopimuksessa on jo ehtona tietty toimeenpanon päivämäärä tai aikajakso, ja muusta syystä kuin akkommodaationa, tavaroiden kuljetus, auton vuokraus ja catering-palvelut;
6.Sopimukset, jotka liittyvät vapaa-ajan aktiviteetteihin, jos sopimuksen ehdoissa on jo tietty toimeenpanon päivämäärä tai aikajakso;
7.Tuotteet, jotka valmistetaan kuluttajan toiveiden mukaan, joita ei ole valmistettu valmiiksi ja jotka valmistettiin perustuen kuluttajan valintaan tai päätökseen tai joita ei ole tarkoitettu selkeästi tietylle henkilölle;
8.Tuotteet, jotka huononevat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on lyhyt;
9.Sinetöidyt tuotteet, jotka terveyden tai hygienian suojaamiseen liittyen eivät sovi palauttamiseen ja joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
10.Tuotteet, jotka luonteensa vuoksi on sekoitettu peruuttamattomasti muihin tuotteisiin;
11.Alkoholijuomat, joiden hinta on sovittu sopimuksen solmimisen yhteydessä, mutta joiden toimitus voidaan suorittaa vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden hintaheilahteluista, joihin kauppias ei pysty vaikuttamaan;
12.Sinetöidyt ääni-/videotallenteet ja tietokonelaitteet, joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
13.Muuten kuin fyysisessä muodossa toimitettu digitaalinen sisältö, mutta vain, jos:

 • toimitus on suoritettu kuluttajan erillisellä etukäteissuostumuksella, ja
 • kuluttaja hyväksyi, että hän menettää tämän myötä peruutusoikeutensa.

Artikkeli 11 – Hinta

 1. Tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei nosteta tarjouksessa ilmoitetun voimassaoloajan aikana, paitsi jos ALV-kannat muuttuvat.
 2. Edellistä kappaletta vastoin kauppias voi tarjota tuotteita tai palveluita vaihtelevin hinnoin, kun näihin hintoihin vaikuttaa markkinoiden hintaheilahtelut, joihin kauppias ei pysty vaikuttamaan. Tarjouksen tulee viitata näihin hintaheilahteluihin ja siihen, että mainitut hinnat ovat suositushintoja.
 3. Hinnankorotukset kolmen kuukauden sisällä sopimuksen solmimisesta ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisäännöksistä tai määräyksistä.
 4. Hinnankorotukset yli kolme kuukautta sopimuksen solmimisesta ovat sallittuja vain, jos kauppias on ilmoittanut niin ehdoissa ja:
 • ne johtuvat lakisäännöksistä tai määräyksistä; tai
 • kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus sinä päivänä, kun hinnankorotus astuu voimaan.

5.tuotteiden tai palveluiden tarjouksissa mainitut hinnat sisältävät ALV:n.

Artikkeli 12 – Sopimuksen täyttäminen ja ylimääräinen takuu

 1. Kauppias takaa, että tuotteet ja/tai palvelut täyttävät sopimuksen, tarjouksessa mainitut määrittelyt, kohtuullisen luotettavuuden ja/tai käyttökelpoisuuden ja lainsäädännölliset ehdot ja/tai hallituksen säännökset, jotka olivat voimassa sinä päivänä, kun sopimus solmittiin. Kauppias takaa myös, että tuote sopii muuhun kuin tavalliseen käyttötarkoitukseensa, mikäli näin sovitaan.
 2. Kauppiaan, valmistajan tai maahantuojan tarjoama ylimääräinen takuujärjestely ei voi koskaan vaikuttaa lainsäädännöllisiin oikeuksiin ja saataviin, jotka kuluttaja voi asettaa kauppiasta vastaan sopimuksen perusteella, jos kauppias ei täyttänyt omaa osaansa sopimuksesta.
 3. Ylimääräisen takuun määritelmä on kauppiaan, hänen toimittajansa, maahantuojan tai valmistajan jokainen sitoumus, joka antaa kuluttajalle oikeuksia tai saatavia, lain määräämien lisäksi, jos hän ei täytä omaa osaansa sopimuksesta.

Artikkeli 13 – Toimitus ja toimeenpano

 1. Kauppias toimii mahdollisimman huolellisesti vastaanottaessaan ja toimeenpannessaan tuotetilauksia ja arvioidessaan palveluiden täytäntöönpanoon liittyvä sovelluksia.
 2. Toimituspaikka on se osoite, jonka kuluttaja antaa yrityksen tietoon.
 3. Ottaen huomioon näiden yleisten sääntöjen ja ehtojen artikkelissa 4 mainitut asiat, yritys toimeenpanee hyväksytyt tilaukset viiveettä, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei ole sovittu eri aikajaksosta. Jos toimituksessa esiintyy viiveitä tai jos toimitusta ei voida toimeenpanna tai se voidaan tehdä vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tässä tapauksessa kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilmaiseksi sekä oikeus saada korvausta mahdollisista vahingoista.
 4. Edellisen kappaleen mukaista purkua seuraten kauppias hyvittää kuluttajalle välittömästi hänen maksamansa summan.
 5. Tuotteiden vahingoittumisen ja/tai hävikin riski on kauppiaalla siihen asti, kun ne toimitetaan kuluttajalle tai kuluttajan etukäteen nimeämälle edustajalle, josta hän on myös ilmoittanut kauppiaalle, ellei tästä ole erikseen sovittu muuta.

Artikkeli 14 – Pidennetyn keston tapahtumat: kesto, purkaminen ja pidentäminen

Purkaminen:

 1. Kuluttajalla on oikeus milloin tahansa purkaa toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka solmittiin tuotteiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden tavallista toimitusta koskien, sovittujen purkusääntöjen ja enintään yhden kuukauden ilmoitusajan puitteissa.
 2. Kuluttajalla on oikeus milloin tahansa purkaa määräaikainen sopimus, joka solmittiin tuotteiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden tavallista toimitusta koskien, määräajan päättyessä, sovittujen purkusääntöjen ja enintään yhden kuukauden ilmoitusajan puitteissa.
 3. Ensimmäisessä kahdessa kappaleessa kuvattujen sopimusten puitteissa kuluttaja voi:
 • purkaa ne milloin tahansa ilman, että purku rajoitetaan tiettyyn ajankohtaan tiettynä ajanjaksona
 • purkaa ne samalla tavoin kuin ne solmittiin
 • purkaa ne aina kauppiaallekin asetetun ilmoitusajan puitteissa.

Pidentäminen:

4.Määräaikaista sopimusta, joka solmittiin tuotteiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden tavallista toimitusta koskien, ei voida automaattisesti pidentää tai uusia määräaikaan.
5.Lähtökohtaisesti edellisessä kappaleessa mainittua määräaikaista sopimusta, joka on solmittu päivittäisten tai viikoittaisten sanomalehtien tai aikakauslehtien tavallista toimitusta koskien, voidaan pidentää automaattisesti määräajaksi, joka ei ylitä kolmea kuukautta, jos kuluttajalla on vapaus purkaa tämä pidennetty sopimus pidennysajan lopussa enintään yhden kuukauden ilmoitusajalla.
6.Määräaikainen sopimus, joka on solmittu tuotteiden tai palveluiden tavallista toimitusta koskien, voidaan automaattisesti pidentää määrittämättömäksi ajaksi vain, jos asiakkaalla on milloin tahansa oikeus purkaa se enintään yhden kuukauden ilmoitusajalla ja, jos sopimus koskee päivittäisten tai viikoittaisten sanomalehtien tai aikakauslehtien toimitusta, säännöllisesti mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa, enintään kolmella kuukaudella.
7.Määräaikaisia sopimuksia sanomalehtien ja aikakauslehtien tavalliselle toimitukselle tutustumistarjouksena (kokeilutilaukset tai tutustumistarjoustilaukset) ei automaattisesti pidennetä, vaan ne puretaan automaattisesti kokeilujakson tai tutustumisjakson päätyttyä.

Kesto:

8.Jos määräaikainen sopimus kestää yli vuoden, kuluttajalla on milloin tahansa vuoden jälkeen oikeus purkaa sopimus enintään yhden kuukauden ilmoitusajalla, ellei sopimuksen purkua ole kohtuuden ja reiluuden nimissä mahdotonta hyväksyä.

Artikkeli 15 – Maksaminen

 1. Jos sopimusehdoissa tai lisäehdoissa ei säädetä muuta päivämäärää, kuluttajan maksettavat summat tulee maksaa 14 päivän kuluessa peruutusajan alusta tai jos peruutusaikaa ei ole, 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta. Jos sopimus koskee palvelun toimittamista, tämä 14 päivän ajanjakso alkaa sen päivän jälkeisestä päivästä, kun kuluttaja vastaanottaa sopimusvahvistuksen.
 2. Tuotteita kuluttajille myytäessä yleisten sääntöjen ja ehtojen ehdoissa ei voi koskaan olla yli 50 % ennakkomaksua. Kun ehdoissa on mainittu ennakkomaksu, kuluttaja ei voi harjoittaa mitään oikeuksia koskien kyseessä olevan palvelutilauksen toimeenpanoa ennen kuin ehdoissa määritelty ennakkomaksu on suoritettu.
 3. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa kauppiaalle välittömästi virheellisistä annetuista tai ilmoitetuista maksutiedoista.
 4. Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan kohtuullisessa ajassa, kun kauppias on ilmoittanut kuluttajalle maksun olevan myöhässä, kuluttajalle annetaan 14 päivää aikaa täyttää maksuvelvollisuutensa; jos maksua ei suoriteta tämän 14 päivän aikana, velkasummasta peritään lain mukaista korkoa, ja kauppiaalla on oikeus veloittaa kohtuullisia hänelle koituneita perintään liittyviä hallintokuluja. Nämä perintäkulut ovat enintään: 15 % maksamattomista summista enintään 2 500 € asti; 10 % seuraavaan 2 500 € asti ja 5 % seuraavaan 5 000 € asti, ja minimikulu on 40 €. Kauppias voi poiketa näistä summista ja prosenteista, jos ne ovat kuluttajalle suotuisia.

Artikkeli 16 – Valitustoimenpide

 1. Kauppias tarjoaa valitustoimenpiteen, joka on riittävän julkinen, ja käsittelee valituksen tämän valitustoimenpiteen mukaisesti.
 2. Kuluttajan, joka on havainnut puutoksia sopimuksen toimeenpanossa, tulee lähettää mahdolliset valitukset kauppiaalle viiveettä, kokonaisuudessaan ja selkein kuvauksin.
 3. Vastaus kauppiaalle lähetettyihin valituksiin annetaan 14 päivän kuluessa, ja se lasketaan vastaanottopäivästä alkaen. Jos on odotettavissa, että valitus vaatii pidemmän käsittelyajan, kauppias vastaa 14 päivän kuluessa vahvistaen valituksen vastaanottamisen ja ilmoittaa, milloin kuluttaja voi odottaa saavansa kattavamman vastauksen.
 4. Valitus tuotteesta, palvelusta tai kauppiaan palvelusta voidaan lähettää myös valituslomakkeen kautta verkkosivuston Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org kuluttajasivun kautta.

Valitus lähetetään sitten sekä asianomaiselle kauppiaalle että Thuiswinkel.orgille.

 1. Kuluttajan tulee antaa kauppiaalle vähintään neljä viikkoa aikaa valituksen ratkaisemiseksi yhteisessä konsultaatiossa. Tämän ajanjakson jälkeen valituksesta tulee riita-asia, joka on riitojenratkaisukäytäntöjen alainen.

Artikkeli 17 – Riita-asiat

 1. Kauppiaan ja kuluttajan väliset sopimukset, jotka ovat näiden yleisten sääntöjen ja ehtojen alaisia, ovat vain alankomaalaisten lakien alaisia.
 2. Kuluttajan ja kauppiaan riita-asiat koskien tämän kauppiaan tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen liittyvien sopimusten solmimista tai harjoittamista, voidaan jättää Thuiswinkelin riitalautakunnan käsittelyyn, postilokero 90600, 2509 LP Haagissa (www.sgc.nl), joko kuluttajan tai kauppiaan toimesta, ottaen huomioon alla mainitut ehdot.
 3. Riitalautakunta käsittelee riita-asian vain, jos kuluttaja on antanut ensin valituksensa viiveettä kauppiaalle.
 4. Jos valitus ei johda ratkaisuun, riita-asia lähetetään riitalautakunnalle viimeistään 12 kuukautta siitä, kun kuluttaja lähetti valituksen kauppiaalle.
 5. Jos kuluttaja haluaa jättää riita-asian riitalautakunnan käsiteltäväksi, kauppiaan tulee sallia tämä päätös. Kuluttaja ilmoittaa mielellään ensin kauppiaalle.
 6. Jos kauppias haluaa jättää riita-asian riitalautakunnan käsiteltäväksi, kuluttaja ilmoittaa vastauksena kauppiaan kirjalliseen pyyntöön, onko hän yhteydessä tai haluaako hän mieluummin, että riita-asian käsittelee lainvaltainen tuomioistuin. Jos kuluttaja ei ilmoita päätöstään kauppiaalle viiden viikon kuluessa, kauppiaalla on oikeus jättää riita-asia lainvaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
 7. Riitalautakunnan määräyksiin sovelletaan riitalautakunnan säännösten ehtoja. Riitalautakunnan päätökset ovat lainvoimaisia päätöksiä.
 8. Riitalautakunta ei käsittele riita-asiaa – tai keskeyttää väliintulon – jos kauppiaalle on myönnetty vapautus maksuista, on mennyt konkurssiin tai on lopettanut liiketoimintansa ennen kuin riitalautakunta sai riita-asian käsittelyynsä istuntoon ja teki lopullisen päätöksen.
 9. Jos Thuiswinkelin riitalautakunnan lisäksi on toinenkin pätevä riitalautakunta, joka on tunnettu tai joka tekee yhteistyötä Disputes Committee Foundation for Consumer Affairsin (SGC) tai Complaints Institute Financial Servicesin (Kifid) kanssa, Thuiswinkelin riitalautakunta ottaa toimivallan mieluiten riita-asioista, jotka liittyvät pääosin myyntitapaan tai palveluiden toimittamiseen kaukaa. Muut riita-asiat käsittelee muut riitalautakunnat, jotka SGC tunnistaa tai jotka tekevät yhteistyötä Kifidin kanssa.

Artikkeli 18 – Lisä- tai eri ehdot

Lisäehdot tai ehdot, jotka eroavat näistä yleisistä säännöistä ja ehdoista, eivät välttämättä ole haitallisia kuluttajalle, ja ne tulee taltioida kirjallisena tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti luettavassa muodossa kestävälle tietovälineelle.

Artikkeli 19 – Thuiswinkel.orgin yleisten sääntöjen ja ehtojen muutokset

 1. Thuiswinkel.org muuttaa näitä yleisiä sääntöjä ja ehtoja vain keskusteltuaan asiasta kuluttajariitalautakunnan kanssa.
 2. Muutokset näihin sääntöihin ja ehtoihin tulevat voimaan vasta, kun ne on julkaistu asianmukaisesti, ja kun muutoksia sovelletaan tarjouksen voimassa olon aikana, kuluttajalle suotuisimmat ehdot ovat voimassa.

Thuiswinkel.org
P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Alankomaat.

Oikeudet voidaan johtaa vain näiden yleisten sääntöjen ja ehtojen hollanninkielisestä versiosta.